Algemene voorwaarden

Offertes en overeenkomst
Alle offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand na goedkeuring voor akkoord door de opdrachtgever. Dit kan door ondertekende offerte of door schriftelijke goedkeuring: hetzij via mail, social media, etc. De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren zoals omschreven in de voorwaarden. Offertes gelden, zonder schriftelijke uitzonderingen, gedurende dertig dagen vanaf de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte of voorstel, in ons bezit te zijn uiterlijk 30 dagen na datumvoorstel. Na die termijn mogen wij tot prijsaanpassing overgaan. De in dit document vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle grafische diensten en alle webdiensten zoals website ontwikkeling (het grafisch, artistiek en technisch ontwikkelen en opzetten van websites), website support (het beheer van de website en uitvoering van eventuele aanpassingen) en website hosting (de hosting van het CMS-systeem dat jaarlijks gefactureerd wordt)

Voorwaarden
Wanneer een klant ons een bestelling, werk of een dienst toevertrouwt en de offerte handtekend of ons schriftelijk goedkeuring bezorgt, gaat hij akkoord met al onze hierna vermelde voorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet tegenstelbaar.

Gelding
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk andersluitend akkoord zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Oneon en de klant in verband met grafisch ontwerp, DTP-werk en websites development, en schept het louter feit van de opdracht door de klant een onweerlegbaar vermoeden dat hij deze voorwaarden voordien heeft aanvaard. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn Oneon bijgevolg niet tegenstelbaar.

Prijs
De prijs is deze zoals op de offerte of in de overeenkomst vermeld. Prijzen zijn excl. 21% BTW. Indien er sprake is van een kostenraming, dan spreken we over een ruwe inschatting van de opdracht, deze heeft geen enkele verbindende waarde. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken (zoals opmaakwerk, drukwerkcontrole, productiebegeleiding, extra besprekingen, marketing begeleiding, dtp-werk, e.d.) zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de opdrachtgever, zal een voorschot worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk. Indien een ontwerp door de opdrachtgever geweigerd wordt of niet definitief mag worden uitgevoerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden aangerekend en zal het ontwerp opgeleverd worden. Voor websites: functionaliteiten of andere meerwerken die niet in deze offerte opgenomen werden, vormen voorwerp van afzonderlijke facturen op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven. Offertes gelden behoudens schriftelijke uitzonderingen gedurende dertig dagen vanaf hun datum. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

Jaarlijkse kosten – websites
De website hosting, domeinnamen, mailboxen, plugins enz. zijn ondersteunende diensten en hebben een vaste duurtijd van één jaar. De technische kenmerken en de aard van de diensten worden gedetailleerd op de prijsopgaves. Deze diensten zijn in regel op voorhand betaalbaar en worden jaarlijks gefactureerd. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, door middel van een aangetekende brief, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur. Ingeval van ontijdige opzegging is de klant de volledige vergoeding verschuldigd van het lopende jaar waarbij hij verzaakt aan elke terugbetaling van de nog niet verlopen maar betaalde maanden. Na niet-betaling van de openstaande factuur 2 maand na factuurdatum, wordt de webhosting, domeinnaam, mailboxen en plugins automatisch stopgezet. De website en ftp-bestanden die op deze webhosting staan, worden dan ook automatisch verwijderd. 

Annulatie
Grafische opdrachten
Bij (vroegtijdige) annulatie van een grafische opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, dan zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:
• een vergoeding van de gepresteerde uren volgens het op dat ogenblik geldig uurtarief
• een forfaitaire schadevergoeding voor de uren die ingevolge de annulatie niet werden gepresteerd, dewelke begroot wordt op 30 % van de resterende waarde van de bestelling (= totale waarde bestelling onder aftrek van de reeds gepresteerde en reeds gefactureerde uren) Annulatie van drukwerk en/of signalisatieopdrachten die reeds bevestigd werden, en waarvan het drukklaar bestand goedgekeurd werd, zullen integraal gefactureerd worden. Bij annulatie van drukwerk en/of signalisatieopdrachten die reeds bevestigd werden, en waarvan nog geen drukklaar bestand goedgekeurd werd, zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande met 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling. Bij annulatie van website-opdrachten die reeds bevestigd werden, en op de planning werden opgenomen, zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande me 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling.


Website of webshop
Indien de klant de overeenkomst verbreekt vóór de aanvang van de werkzaamheden, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de offerte. Ingeval van verbreking na de start van de werkzaamheden is de klant als forfaitaire schadevergoeding de volledige prijs van de offerte als schadevergoeding verschuldigd zonder dat Oneon kan verplicht worden de website nog verder af te werken.

Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen volledig te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum. De betaling zal gebeuren zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd vermeerderd worden met de navolgende vergoedingen:
• Een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag en maandelijkse intrest van 1% zonder voorafgaande ingebrekestelling. Vanaf 30 dagen na het verlopen van de vervaldatum is Oneon gerechtigd om, indien in het bezit van Oneon, de website onmiddelijk offline te halen. De website zal slechts terug online geplaatst worden mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook. 

• Voor opdrachten boven de 1.000 euro (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een voorschot gevraagd van 30%, factureerbaar bij goedkeuring van de offerte. Bij niet-betaling hiervan binnen de periode van 5 werkdagen na ondertekening, behouden wij het recht de opdracht stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten. Oneon behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bijkomende voorafbetaling van 40 % van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. 

Oneon heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de klant zelf zijn verbintenissen niet nakomt. In dergelijk geval kan de klant op geen enkele manier aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding en/of compensatie. De diensten worden hernomen van zodra de klant alle achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom als intresten als in kosten. Oneon behoudt zich het recht voor, of zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant/de curator niet gerechtigd om de voortzetting van de lopende opdrachten te eisen en/of kunnen wij de voorzetting afhankelijk maken van de volledige voorafgaandelijke betaling van de opdracht. In geval de opdrachtgever weigert om het aanvullend voorschot te vereffenen en/of de opdracht volledig voorafgaandelijk te betalen, hebben wij het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren.

Inbreuk betaling website/webhosting
Indien de factuur 3 maand na verzending nog niet betaald is, is Oneon gerechtigd de website onmiddellijk offline te halen. De website zal slechts terug online geplaatst worden mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

Aansprakelijkheid
Grafische diensten
Indien onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden ten gevolge van nietconforme uitvoering, aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs niet mag overschrijden. In geen geval kan Oneon gehouden zijn aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen – daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen indien de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van een derde betrokken bij de verdere uitvoering van de opdracht. De klant weet dat Oneon beroep kan doen op externe dienstverleners. Zo wij voor de levering en/of het maken van een ontwerp een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij in dit verband tegen de betrokken derde(n) zouden kunnen laten gelden overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma. De klant beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.


Websites
Oneon maakt voor haar diensten gebruik van zowel (semi)open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal Oneon aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd door deze software. Oneon is nooit aansprakelijk voor de inhoud van een website en doet in principe geen controle of toezicht, noch op de inhoud noch op de herkomst of op de auteurs en andere personen of organisaties die achter de website schuilgaan. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de website zelfs indien de klant de informatie zelf bekomt van derden of indien derden onder gelijk welke vorm eigen bijdragen op de website kunnen zetten en de klant erkent dat Oneon slechts in voorkomend geval een neutraal doorgeefluik is. De klant onthoudt er zich uitdrukkelijk van informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met het Belgisch, Europees of Internationaal recht, waaronder maar niet beperkt tot lasterlijke, eerrovende, belagende, bedreigende, beledigende, racistische, haatzaaiende of discriminerende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die sociaal aanstootgevend is en tot publiek protest kan leiden. De klant zal Oneon vergoeden voor elke vordering van derden in hoofdsom, intresten en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website en de klant verzaakt zelf in het voordeel van Oneon aan elke mogelijke vordering die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De klant vergoedt Oneon verder voor alle schade in hoofdsom, intresten en kosten die Oneon zou lijden ten gevolge van de inhoud van de website, inbreuken op dit artikel en andere inbreuken op de overeenkomst. In geval van aansprakelijkheid van Oneon verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en morele schade en zal hij er zich in alle gevallen toe beperken directe materiële schade te vorderen. Oneon heeft het recht om de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste.

Leverings- en uitvoeringstermijnen
Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin geeft zij recht tot vernietiging van de bestelling/overeenkomst.

Klachten
Klachten met betrekking tot de uitgevoerde diensten en drukwerken dienen ons schriftelijk te worden meegedeeld, binnen de 48 uur na ontvangst van de levering. Elke klacht met betrekking tot facturen dient ons te worden meegedeeld binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de aflevering of uitvoering, en enkel voor wat betreft specifieke vermeldingen die alleen op de factuur voorkomen, vanaf de factuurdatum. Alle andere klachten m.b.t. uitvoering en diverse realisaties zijn slechts ontvankelijk voor het geval zij worden geformuleerd binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum, en dit per mail. Voor alle klachten buiten deze termijn geformuleerd of op een andere wijze, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen. Voor verborgen gebreken wordt de waarborgtermijn bepaald op maximaal één maand vanaf ontvangst van de levering.Klachten in verband met drukwerken moeten schriftelijk medegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering.

Afwijkingen
De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Kleuren kunnen afwijken tussen verschillende drukopdrachten. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Pre-press
De opdrachtgever erkent verder zelf in te staan voor de pre-press indien de opdracht niet via Oneon gedrukt wordt. Oneon bezorgt steeds een visualisatie van het ontwerp. Dit geeft de drukkerij een indicatie hoe het afdrukresultaat eruit zou moeten zien. Vanwege de vele afdruk variabelen zoals papiersoort en het digitale versus offsetproces, is de visualistie dus in geen enkel geval een nauwkeurige kleurreproductie voor een afgedrukte opdracht. Ook worden er geen kleurwijzigingen weergegeven als gevolg van de conversie van RGB- of Pantone-steunkleuren naar CMYK. Als u kleurkritisch werk hebt waarbij een hoge mate van kleurnauwkeurigheid vereist is, is een fysieke proef essentieel. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de pre-press van de drukkerij om ervoor te zorgen dat alle details voor productie correct zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen nadat een opdracht is goedgekeurd en is afgedrukt.

Intellectuele rechten
De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwikkelde ontwerpen en eindstukken exclusieve eigendom zijn van Oneon. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van ontwerpen berusten bij Oneon. Oneon verschaft de klant de niet-exclusieve gebruiksrechten om het ontwerp te reproduceren naar eigen wens. Indien de klant daar uitdrukkelijk voor opteert, dan wordt een ontwerp met de hand getekend. Indien dit niet het geval is, dan aanvaardt de klant dat Oneon gebruik kan maken van stockbeelden/stock vectoren/foto’s,… in haar grafische ontwerpen waarbij er auteursrechten gekocht worden van derde partijen. De klant aanvaardt dat Oneon de nodige inspanningen levert om de ontwerpen voor logo’s, merken, tekeningen, grafische opdrachten,… zo origineel mogelijk te ontwerpen. Oneon kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een derde meent dat het ontwerp van Oneon een inbreuk vormt op zijn of haar intellectuele rechten. Behoudens uitdrukkelijke opdracht van de klant aan Oneon, komt het de klant toe om de originaliteit van het ontwerp van Oneon te verifiëren en er voor te zorgen dat deze voldoende afwijkt van het merk/tekening/model/logo/… waarop een derde de intellectuele eigendomsrechten heeft.

Auteursrechtelijke informatie
Alle logo’s, teksten, afbeeldingen en klantmerken die op onze site getoond worden zijn onze eigendom. U mag deze informatie niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Oneon.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde en geplaatste materialen blijven volledig onze eigendom tot na volledige betaling door de klant.

Referentiemateriaal
De klant verleent aan Oneon het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de uitgevoerde grafische opdrachten, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Oneon via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Oneon verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

Middelverbintenis
De verantwoordelijkheid van Oneon, beperkt zich tot de goede uitvoering van de opdracht overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen. De opdrachtgever aanvaardt dat deze verbintenis voor ons een inspanningsverbintenis uitmaakt en geenszins een resultaatsverbintenis. De opdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, naargelang de verwerkingsmogelijkheden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen, zonder dat wij de afnemer hiervoor enige schadevergoeding of compensatie van welke aard ook verschuldigd zijn. Volgende omstandigheden worden o.m. doch geenszins limitatief beschouwd als geval van overmacht: geweld, aanslagen, stakingen, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers, natuurfenomenen zoals overstroming of blikseminslag , ziekte of ongeval van personeel of andere gelijksoortige omstandigheden.